Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene verkoopvoorwaarden van Water & Wastewater Technic WWT GmbH

Water & Wastewater Technic WWT GmbH, Staufenstrasse 5, D-74385 Pleidelsheim, Tel. 07144/8188-0, Fax. +49 (07144) 8188-200

Leveringsvoorwaarden per 01.07.2004

I. Toepassingsgebied

De volgende verkoopvoorwaarden gelden voor alle tussen Water & Wastewater Technic WWT GmbH (hierna WWT) en de klant afgesloten contracten over de levering van goederen en productie van installaties. Zij gelden voor de volledige duur van de zakelijke relatie, ook wanneer zij niet nog eens uitdrukkelijk overeengekomen worden. Op zijn laatst met de ontvangst van de diensten of goederen gelden de volgende voorwaarden als aanvaard. Afwijkende voorwaarden van de klant, die niet schriftelijk door WWT zijn goedgekeurd zijn voor WWT niet bindend, ook wanneer zij deze niet uitdrukkelijk tegenspreekt.

 

II. Aanbieding en overeenkomst

1. De aanbiedingen van WWT zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij WWT deze uitdrukkelijk in schriftelijke vorm als bindend omschreven heeft.

2. Voor rechtsgeldigheid van verklaringen van acceptatie en alle opdrachten is de schriftelijke opdrachtbevestiging door WWT vereist. De overeenkomst komt pas met de schriftelijke orderbevestiging van WWT en overeenkomend met de inhoud of door levering resp. prestatie tot stand. WWT heeft het recht, voor de nakoming van de overeenkomst derde partijen erbij te betrekken.

3. Alle overeenkomsten, die tussen WWT en de klant in samenhang met de koop- en servicecontracten getroffen worden, zijn in de koop- resp. servicecontracten, deze voorwaarden en de orderbevestiging van de verkoper schriftelijk vastgelegd.

4. Voor zover de medewerkers van WWT niet over een relevante vertegenwoordigingsvolmacht krachtens de wet beschikken, zijn deze niet bevoegd mondelinge aanvullende overeenkomsten te treffen of mondelinge toezeggingen te doen. Voor de geldigheid is bij zulke afspraken schriftelijke bevestiging vereist.

 

III. Auteursrecht, wijzigingsvoorbehoud

1. Gegevens, gewichten, illustraties en tekeningen en andere documentatie, die bij de vrijblijvende aanbiedingen van WWT behoren, blijven eigendom van WWT en zijn slechts bij benadering maatgevend en geen gegarandeerde eigenschappen, voor zover zij niet door WWT uitdrukkelijk als bindend omschreven zijn. WWT houdt zich het recht voor van veranderingen in constructie- en vormgeving van het voorwerp van de overeenkomst tijdens de levertijd, voor zover het voorwerp van de overeenkomst en diens uiterlijk daardoor voor de opdrachtgever geen onredelijk veranderingen opleveren. Voor alle gegevens betreffende hoeveelheden, maten, kleur en gewicht gelden de gebruikelijke toleranties.

2. Op illustraties, tekeningen, berekeningen en andere documentatie rust het eigendoms- en auteursrecht van WWT. Zonder schriftelijke toestemming mogen deze niet worden gekopieerd of voor externe partijen toegankelijk gemaakt worden.

3. WWT heeft het recht, veranderingen en verbeteringen aan producten en diensten uit te voeren, een plicht tot het uitvoeren van dergelijke veranderingen ontstaat daardoor echter niet.

 

IV. Betalingscondities

1. WWT berekent de bij overeenkomst overeengekomen prijzen, die op de dat moment geldende kostenfactoren zijn gebaseerd. Mochten deze kostenfactoren (in het bijzonder materiaal, lonen, energie, transport, afdrachten enz.) tussen afsluiten van de overeenkomst en overeengekomen levertijd veranderen, dan is de WWT gerechtigd, een overeenkomstige prijswijziging door te voeren. Is de koper geen handelaar of hoort de overeenkomst tot de kernactiviteit van zijn bedrijf, dan geldt dit alleen wanneer tussen afsluiten van de overeenkomst en overeengekomen levertijd meer dan 4 maanden liggen.

2. Overschrijdt de overeengekomen lever- of productietijd de periode van vier maanden na afsluiten van de overeenkomst of is de levering of productietijd meer dan vier maanden vanaf afsluiten van de overeenkomst vertraagd om redenen, waarvoor alleen de klant verantwoordelijkheid draagt of binnen zijn risicogebied vallen, dan is WWT gerechtigd de op de dag van levering resp. productie geldende prijs in rekening te brengen. Bedraagt de prijsverhoging meer dan 5 % van de gecalculeerde aanschafprijs resp. arbeidsloon, dan is de koper gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Dit herroepingsrecht vervalt, wanneer de koper dit recht niet binnen een termijn van twee weken, beginnend met de datum van de bekendmaking van de nieuwe prijzen, uitoefent.

3. Bestellingen waarvoor niet uitdrukkelijk vaste prijzen overeengekomen zijn, worden tegen de op de dag van levering geldende verkoopprijzen (dagprijs) in rekening gebracht, plus verpakkings- en verzendkosten, zoals transportverzekering, kosten voor verladen en overdracht, douanekosten en TÜV-kosten plus omzetbelasting in de betreffende wettelijke hoogte.

4. Actuele met de klant niets anders schriftelijk overeengekomen worden, is het aanschafprijs resp. fabriek (zonder aftrek) per omgaande met binnenkomst het rekening waarbij koper naar het betaling vervallen.

5. De koper komt ook zonder aanmaning van WWT in gebreke, wanneer hij de koop niet binnen 30 dagen na vervaldatum en toezending van de rekening of van een gelijkwaardig betalingsoverzicht betaalt. Wanneer de koper met een betaling in gebreke blijft, is de WWT gerechtigd vanaf het betreffende tijdstip rente ter hoogte van 8 % boven de dan geldende basisrente van de Europese Centrale Bank (ECB) te verlangen. De bewijsvoering van een hogere schade door WWT blijft voorbehouden.

6. De koper is, ook wanneer reclamaties of tegenvorderingen gelden gemaakt worden, alleen dan tot verrekening gerechtigd, wanneer de tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld, door WWT erkend of onomstreden zijn. Tot de uitoefening van retentierecht is de koper alleen bevoegd, wanneer deze op tegenvordering op hetzelfde koop- resp. servicecontract berust.

 

V. Betalingsachterstand, verslechtering van de vermogenspositie, uitstel van betaling

1. Blijft de klant bij betaling in gebreke of krijgen we over de solvabiliteit of de vermogenspositie onvoldoende informatie, dan kunnen wij voor lopende opdrachten het verder werken opschorten tot aan de volledige vooruitbetaling of overeenkomstige zekerheidstelling is voldaan. Wordt niet binnen gepaste termijn aan deze vooruitbetaling of zekerheidstelling voldaan, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en de opdrachtgever de tot dusverre ontstane kosten, met inbegrip van gederfde winst, in rekening te brengen.

2. Indien deelbetaling is overeengekomen, dan wordt het volledige restbedrag onmiddellijke opeisbaar, zodra de opdrachtgever met 2 termijnen deels of volledig in gebreke blijft.

3. In geval van vertraagde betaling of uitstel van betaling zijn wij, onder voorbehoud van de vordering van een grotere daadwerkelijke gevolgschade gerechtigd rente op te eisen ter hoogte van 5 procent boven de basisrente als de klant een natuurlijke persoon is, die een rechtshandeling verricht voor een doel dat noch bedrijfsmatig is, noch aan hun zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven (consument), in alle andere gevallen 8 procent boven de basisrente.

 

VI Lever- en prestatietijd

1. Levertermijnen of productietermijnen die niet uitdrukkelijk als bindend overeengekomen zijn, zijn uitsluitend niet bindende aanduidingen. Achteraf ingebrachte wensen van de opdrachtgever tot verandering of aanvulling verlengen de levertijd in redelijke mate.

2. Voor zover de WWT verwijtbaar een uitdrukkelijk overeengekomen termijn niet vervullen kan of om andere redenen vertraging oploopt, moet de koper haar een passende naleveringstijd verlenen, beginnend op de dag van binnenkomst van de schriftelijke ingebrekestelling bij WWT of indien van toepassing de vooraf overeengekomen termijn. Na vruchteloos verstrijken van deze naleveringstijd is de koper gerechtigd de overeenkomst op te zeggen.

3. WWT is volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk onder voorbehoud van de navolgende beperkingen, wanneer het om een overeenkomst met vaste leverdatum gaat of de koper als gevolg van de door WWT vertraagde levering gerechtigd is, zich op het niet langer voortbestaan van zijn belang bij de nakoming van de overeenkomst kan beroepen.

4. WWT is bij vertraagde levering aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, wanneer de vertraagde levering op een opzettelijke of grove nalatigheid van WWT berust. WWT is verantwoordelijk als haar vertegenwoordigers of agenten schuld toe te rekenen valt. Indien de levering vertraging geen gevolg is van opzet of grof nalatige contractbreuk door de gebruiker, is de aansprakelijkheid van de WWT beperkt tot de voorzienbare, gebruikelijk optredende schade.

5. Berust de lever- of productievertraging op een verwijtbare schending van een belangrijke contractuele verplichting voor de verantwoordelijkheid van WWT, dan is WWT aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, waarbij haar aansprakelijkheid tot de voorzienbare, doorgaans optredende schade begrensd is.

6. De verdere wettelijke aansprakelijkheid en rechten van de klant vanwege van een lever- of productievertraging van WWT blijven onverminderd van kracht.

7. WWT is te allen tijde tot deelleveringen en deelprestaties gerechtigd, zover dit voor de klant redelijk is.

8. De leveringstermijn begint met toezending van de orderbevestiging.

 

VII. Overdracht van risico – verzending/verpakking

1. Laden en verzending worden onverzekerd uitgevoerd op risico van de klant. De WWT zal zich inspannen om rekening te houden met de wensen en belangen van de koper op het gebied van transport en vervoer; eventuele daardoor ontstane extra kosten - ook bij overeengekomen franco levering - zijn voor rekening van de koper.

2. Wanneer de verzending of productie op verzoek of door schuld van de klant wordt vertraagd, dan blijven de goederen op kosten en voor risico van de klant opgeslagen. In dit geval staat het bekend maken van het gereed zijn voor verzending gelijk aan de verzending.

 

VIII. Garantieclaims

Voor materiële en juridische gebreken betreffende de levering verlenen wij met uitsluiting van verdere aansprakelijkheid -onder voorbehoud van de regelingen in Art. IX van deze voorwaarden – als volgt garantie:

 

Materiële gebreken:

1. Alle onderdelen die als gevolg van een voor de overdracht van risico liggende omstandigheid defect blijken te zijn worden kosteloos door ons gerepareerd of nageleverd. De vaststelling van mankementen (ook foutieve levering) moet ons onmiddellijk schriftelijk worden gemeld. Vervangen onderdelen worden ons eigendom.

2. Voor uitvoering van alle reparaties en vervangingen die wij noodzakelijk achten moet de opdrachtgever ons na communicatie met ons de noodzakelijke tijd en gelegenheid geven; in het andere geval vervalt de aansprakelijkheid voor de hierdoor ontstane gevolgen. Uitsluitend in dringende gevallen wanneer de bedrijfsveiligheid in gevaar is resp. buiten verhouding grote schades moeten worden voorkomen, waarbij wij in deze gevallen onmiddellijk moeten worden geïnformeerd, heeft de opdrachtgever het recht, de tekortkoming zelf of door derde partijen te laten verhelpen of vergoeding van de noodzakelijke kosten door ons te verlangen.

3. Van de door de reparatie resp. vervangende levering ontstane kosten dragen wij

- voor zover de klachten gerechtvaardigd blijken te zijn – de kosten van het vervangende deel met inbegrip van de verzending. Wij dragen bovendien de kosten van de uit- en inbouw plus de kosten van eventueel noodzakelijke inschakelen van monteurs en hulpkrachten met inbegrip van reiskosten, voor zover hierdoor geen buitenproportionele lasten voor ons ontstaan.

4. De opdrachtgever heeft in het kader van de wettelijke voorschriften het recht de overeenkomst te beëindigen, wanneer wij – onder inachtneming van wettelijke uitzonderingsgevallen – een ons door de opdrachtgever gestelde passende termijn voor herstel of vervangende levering vanwege een materieel defect zonder hebben laten verstrijken. Betreft het slechts een kleine tekortkoming, dan heeft opdrachtgever slechts recht op vermindering op de contractprijs. Het recht op vermindering van de contractprijs blijft in alle andere gevallen uitgesloten. Verdere aanspraken worden bepaald op basis van hoofdstuk IX van deze voorwaarden.

5. Voor volgende gevallen is elke aansprakelijkheid van onze kant uitgesloten: voor schades aan het voorwerp van levering door ongeschikt of oneigenlijk gebruik; foutieve montage resp. ingebruikname door de opdrachtgever en derde partijen; natuurlijke slijtage; foutieve of onachtzame behandeling door de opdrachtgever; onjuist onderhoud; gebruik van ongeschikte of ons voor uitlevering door de opdrachtgever niet bekend gemaakte bedrijfsmiddelen; verkeerd uitgevoerde bouwwerkzaamheden; ongeschikte bouwgrond, chemische of elektrische invloeden – voor zover zij niet tot onze verantwoordelijk behoren.

6. Wanneer de opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde partij ondeskundig repareren, bestaat geen aansprakelijkheid van onze kant voor hieruit ontstane gevolgen. Hetzelfde geldt voor dergelijke veranderingen aan het voorwerp van levering, die de opdrachtgever zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming daaraan aangebracht heeft. 

 

Juridische gebreken:

7. Leidt de gebruik van het voorwerp van levering tot schending van intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten in het binnenland, dan zullen wij de opdrachtgever op eigen kosten het recht op verder gebruik bezorgen of het voorwerp van levering op een voor de opdrachtgever redelijke manier dermate modificeren, dat de schending van eigendomsrecht niet meer bestaat. Wanneer dit niet mogelijk is op economisch passende voorwaarden of binnen gepaste termijn, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Onder de genoemde voorwaarden staat ook ons het recht toe de overeenkomst te beëindigen. Daarbuiten zullen wij de opdrachtgever van onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde aanspraken van de betreffende bezitter van het eigendomsrecht vrijwaren.

8. Onze in Art. IX van deze voorwaarden genoemde verplichtingen zijn onder voorbehoud van de regelingen in Art. IX.2 voor het geval van schending van eigendoms- en auteursrecht definitief. Onze in Art. VIII.7 van deze voorwaarden genoemde verplichtingen bestaan slechts dan, wanneer

a) de opdrachtgever ons onmiddellijk van de gemaakte aanspraak op schending van eigendoms- of auteursrecht geïnformeerd heeft; en

b) de opdrachtgever ons in passende omvang bij het verweer tegen de gemaakte aanspraken ondersteunt resp. ons de modificaties laat doorvoeren; en

c) ons alle tegenmaatregelen met inbegrip van buitengerechtelijke regelingen voorbehouden blijven; en

d) het juridisch gebrek niet op een aanwijzing van de opdrachtgever berust; en

e) de juridische schending niet veroorzaakt werd doordat de opdrachtgever het voorwerp van levering eigenhandig veranderd of niet-contractuele manier gebruikt heeft.

 

IX. Aansprakelijkheid

1. Wanneer het voorwerp van levering door onze schuld als gevolg van niet of onjuiste uitvoering van voor of na aangaan van de overeenkomst gedane voorstellen en advisering of door de inbreuk op andere contractuele nevenverplichtingen – in het bijzonder instructies voor bediening en onderhoud van het voorwerp – door de opdrachtgever niet volgens overeenkomst kan worden gebruikt, dan gelden met uitsluiting van verdere aansprakelijkheid van de opdrachtgever de regelingen van Art. VIII en IX.2 van deze voorwaarden.

2. Voor schades, die niet aan het voorwerp van levering zelf ontstaan zijn, zijn wij alleen aansprakelijk – om welke juridische reden dan ook –

a) bij opzet

b) bij grove nalatigheid van de eigenaar/organisatie of leidinggevende werknemers

c) bij verwijtbare schade aan leven, lichaam, gezondheid

d) bij mankementen, die wij moedwillig verzwegen hebben of de afwezigheid daarvan gegarandeerd hebben,

e) bij mankementen van het voorwerp van levering, voor zover volgens de Wet Productaansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade aan privé gebruikte voorwerpen aansprakelijkheid bestaat. In geval van verwijtbare schending van belangrijke contractuele verplichtingen dragen wij ook bij grove nalatigheid van niet-leidinggevende werknemers en bij lichte nalatigheid verantwoordelijkheid, in het laatste geval begrenst op de bij deze overeenkomt gebruikelijke, normaal gesproken voorzienbare schade. Elke verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

 

X. Verjaring

Alle eventueel bestaande aansprakelijkheden ten opzichte van de opdrachtgever – om welke juridische reden dan ook – verjaren in 12 maanden. De verjaringstermijn begint vanaf overdracht van risico volgens Art. VI en VII van deze voorwaarden. Deze verjaringstermijn van 12 maanden geldt niet in volgende gevallen:

a) In geval van levering van een nieuw gefabriceerd bouwwerk of van een zaak, die volgens haar gebruikelijke toepassing voor een bouwwerk wordt gebruikt en diens defect veroorzaakt heeft, gelden voor aansprakelijkheid tegen de gebruiker vanwege van een gebrek de wettelijke verjaringstermijnen.

b) In levering van diensten aan een bouwwerk of een zaak, die volgens haar gebruikelijke toepassing voor een bouwwerk wordt gebruikt en diens defect veroorzaakt heeft, gelden voor aansprakelijkheid tegen de gebruiker vanwege van een gebrek de wettelijke verjaringstermijnen.

c) Bij aanspraken vanwege een gebrek aan het gekochte goed op latere nakoming, annulering, verlaging van de aanschafprijs of vergoeding van kosten geldt een verjaringstermijn van 2 jaar, wanneer het bij de koop om een nieuwe roerende zaak gaat of wanneer het om de levering van een nieuw te produceren of te construeren roerende zaak gaat en wanneer de opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die een rechtshandeling verricht voor een doel dat noch bedrijfsmatig is, noch aan hun zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven (consument).

d) In geval van aansprakelijkheid van de gebruiker vanwege opzet gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

 

XI. Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van al onze vorderingen uit de zakelijke relatie, in het bijzonder ook tot de inwisseling van alle in betaling gegeven wissels. Dit geldt ook in het geval van verwerking van onze producten, die steeds voor ons als producent wordt uitgevoerd (§ 950 Duits Burgerlijk Wetboek). In geval van verwerking, verbinding en vermenging met andere goederen staat ons mede-eigendom in verhouding tot de factuurwaarde van onze goederen op deze andere goederen op het moment van verwerking, verbinding of vermenging toe.

2. De koper mag onze goederen onder eigendomsvoorbehoud slechts in het normale handelsverkeer, en slechts zolang hij geen betalingsachterstand heeft, verhandelen. Op andere manieren (bijv. zekerheidsstelling, verpanding) is koper niet gerechtigd over de aan eigendomsvoorbehoud onderworpen goederen te beschikken. Koopprijs of looneisen van de klant uit de wederverkoop van onze aan eigendomsvoorbehoud onderworpen goederen, worden nu al in de hoogte van onze rekening tot vereffening van al onze vorderingen met inbegrip van vervanging aan ons gecedeerd. De koper is tot herroeping gerechtigd, deze vorderingen te incasseren.

3. In geval van betalingsachterstand, dreigende staking van betaling, in het geval van onvoldoende informatie over de solvabiliteit resp. vermogenspositie van de klant, of wanneer gerechtelijke bevelen of wisselprotesten tegen hem voorkomen, zijn wij bevoegd, de aan eigendomsvoorbehoud onderworpen goederen terug te nemen en te gebruiken. De koper is verplicht deze ter beschikking te stellen. Alle kosten voor de terugname en gebruik van de goederen draagt de koper.

4. De koper dient ons onmiddellijk van elke toegang van derde partijen, in het bijzonder van gerechtelijke maatregelen plus andere inbreuk op zijn eigendom schriftelijk op de hoogte te brengen. De koper dient ons alle schades en kosten te vergoeden die door een schending van deze verplichting en door noodzakelijke interventiemaatregelen tegen toegang van derden ontstaan.

 

XII. Privacybeleid

1. WWT neemt de wettelijke bepalingen voor de gegevensbescherming in acht. De koper stemt ermee in dat de gegevens uit de overeenkomst opgeslagen en verder verwerkt plus bedrijfsintern doorgegeven worden, voor zover dit voor het uitvoeren van de overeenkomst en operationele en statistische evaluaties noodzakelijk is.

2. De koper stemt ermee in, dat de WWT een kredietcontrole bij daarvoor bestemde kredietinformatiediensten laat uitvoeren en de gegevens van een niet-contractuele afwikkeling aan hen overdraagt. Gerechtvaardigde belangen van de klant worden hierdoor niet beïnvloedt of geschonden.

 

XIII. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

1. Plaats van uitvoering is de locatie van het hoofdkantoor van WWT, op dit moment Pleidelsheim.

2. Wanneer de koper handelaar, rechtspersoon van het openbare recht of een openbaar investeringsfonds is, of geen algemeen bevoegde rechtbank in het binnenland heeft, is de bevoegde rechtbank die op de locatie van het hoofdkantoor van WWT, op dit moment Pleidelsheim. Het recht om de koper op de locatie van zijn algemeen bevoegde rechtbank aansprakelijk te stellen, blijft onaangetast.

 

XIV. Slotbepalingen, toepasselijk recht

1. De relaties tussen de contractpartijen zijn uitsluitend onderworpen aan het in de Bondsrepubliek Duitsland geldende recht. De toepassing van de uniforme wetten over de internationale koop van roerende goederen en de wetten over de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten over roerende goederen is uitgesloten.

2. De koper is niet gerechtigd, aansprakelijkheid vanuit het koop- resp. servicecontract zonder toestemming van WWT over te dragen.

3. Wanneer een regeling van deze algemene voorwaarden buiten werking gesteld of onuitvoerbaar is of wordt, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de algemene leverings- en betalingscondities. 

 

Montage- en servicevoorwaarden per 01.01.2004

I. Geldigheid van de voorwaarden

Montage, onderhoud plus alle overige dienstverleningen van Water & Wastewater Technic WWT GmbH worden uitgevoerd volgens deze verkoopvoorwaarden. Aanvullend gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Water & Wastewater Technic WWT GmbH in de laatste versie. Tegenstrijdige of anders luidende verkoopvoorwaarden van de opdrachtgever wordt hiermee afgewezen. Afwijkende algemene voorwaarden gelden ook dan niet, wanneer wij deze pas na overdracht van onze verkoopvoorwaarden ontvangen en haar geldigheid niet nog eens apart tegenspreken. Veranderingen, aanvullende overeenkomsten en andere afwijkende afspraken kunnen door medewerkers van Water & Wastewater Technic WWT GmbH, voor zover zij geen relevante volmacht krachtens de wet toestaat, niet mondeling met de opdrachtgever overeengekomen worden. Dergelijke mondelinge afspraken vereisen voor geldigheid schriftelijke bevestiging door Water & Wastewater Technic WWT GmbH.

 

II. Loonkosten, arbeidstijden

1. Loonkosten: Arbeidsuren binnen de normale arbeidstijden op een werkdag in het kader van de officiële werkuren per week worden volgens de actuele tarieven netto aan Water & Wastewater Technic WWT GmbH netto in rekening gebracht.

2. Montagetoeslagen: Voor werkzaamheden onder verzwaarde omstandigheden - in het bijzonder in hete resp. koude of bijzonder nauwe ruimtes, op erg vervuilde montageplaatsen of aan met chemicaliën gevulde pijpleidingen gelden de actuele tarieven van Water & Wastewater Technic WWT GmbH. Dit geldt ook voor toeslagen voor gevaren en zwaar werk bij reinigingswerkzaamheden.

3. Overurentoeslagen: Overuren plus op zon- en feestdagen verrichte arbeidsuren worden met de actuele toeslagen van Water & Wastewater Technic WWT GmbH op de onder Art. II 1, 2 genoemde tarieven in rekening gebracht.

4. Arbeidstijden: Voorbereidings-, reis-, wacht- en rijtijden gelden als arbeidstijden en worden op dezelfde manier in rekening gesteld.

5. Vertragingen: Wordt de dienstverlening buiten schuld van Water & Wastewater Technic WWT GmbH vertraagd, dan worden extra ontstane kosten - in het bijzonder reis- en wachttijden - apart in rekening gebracht, dit geldt ook bij diensten die voor vast bedrag zijn overeengekomen.

6. Werktijdverantwoording: De opdrachtgever moet de medewerkers van Water & Wastewater Technic WWT GmbH de gebruikte arbeidstijden schriftelijk op het servicerapport bevestigen. In elk geval dienen de door de medewerkers van Water & Wastewater Technic WWT GmbH ingevulde servicerapporten als basis voor de facturen van Water & Wastewater Technic WWT GmbH en deze zijn voor beide partijen maatgevend.

 

III. Reiskosten

De reiskosten van de medewerkers van Water & Wastewater Technic WWT GmbH worden voor de heen- en terugreis, van de betreffende woonplaats van de medewerker resp. diens laatste arbeidslocatie naar de werklocatie bij de opdrachtgever plus voor de dagelijkse ritten van de accommodatie naar het werk, in rekening gesteld. Worden hiervoor motorvoertuigen gebruikt, dan wordt per gereden kilometer het huidige verrekeningstarief van Water & Wastewater Technic WWT GmbH in rekening gebracht. Bij gebruik van de trein worden voor ingenieurs en chemici de treinkosten voor de 1ste klasse, voor de overige medewerkers de treinkosten voor de 2de klasse - exclusief toeslagen - in rekening gesteld. In geval van noodzakelijke vliegreizen worden de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht. Tot de reiskosten behoren ook de kosten van het transport en de transportverzekering, zowel van de persoonlijke bagage als van de meegenomen uitrusting. De keuze van het te gebruiken verkeers- en transportmiddel blijft aan Water & Wastewater Technic WWT GmbH voorbehouden.

 

IV. Overnachtings- en overige kosten

1. De overnachtingskosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Overnachtingen worden voor een vast bedrag op basis van de huidige tarieven van Water & Wastewater Technic WWT GmbH in rekening gebracht. De keuze van een passende accommodatie blijft uitsluitend aan de medewerkers van Water & Wastewater Technic WWT GmbH voorbehouden.

2. Extra ontstane zakelijke onkosten van de medewerkers van Water & Wastewater Technic WWT GmbH voor telefoon, porto en dergelijke worden apart in rekening gebracht.

 

V. Prestaties van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever dient op de locatie van de aflevering resp. montage op tijd alle condities te scheppen die voor een uitvoering zonder vertraging, onder passende arbeidsomstandigheden, door Water & Wastewater Technic WWT GmbH nodig zijn. In het bijzonder moeten de bouwkundige omstandigheden worden gerealiseerd, zodat de plaatsing op de inbouwlocatie zonder aanvullende bouwkundige maatregelen (bijv. maken van openingen voor transport) en zonder treffen van bouwkundige en technische voorbereidingen op de inbouwlocatie, die niet tot onze dienstverlening behoren, onmiddellijk na aflevering kan worden uitgevoerd. In het bijzonder moet de opdrachtgever op zijn kosten noodzakelijke hulpkrachten, zware gereedschappen en hulpmiddelen (stellages), bedrijfsmiddelen, sanitaire voorzieningen plus container voor de afvalverwijdering van montage- en verpakkingsmateriaal ter beschikking stellen. Zijn de bovengenoemde voorbereidingen niet door de opdrachtgever getroffen, dan zijn wij gerechtigd hem vanwege daaruit voor ons ontstane kosten en schades (bijv. overuren, improductieve reistijd, extra transportkosten, etc.) aansprakelijk te stellen.

2. De ter bescherming van medewerkers en goederen van Water & Wastewater Technic WWT GmbH noodzakelijke maatregelen moeten door de opdrachtgever worden uitgevoerd, bestaande veiligheidsvoorschriften dienen Water & Wastewater Technic WWT GmbH bekend worden gemaakt. De opdrachtgever is - ook ten opzichte van Water & Wastewater Technic WWT GmbH en haar medewerkers - verplicht, alle geldende wettelijke veiligheids- en ARBO-voorschriften op te volgen. In het geval deze voorschriften door de opdrachtgever niet worden opgevolgd en hierdoor voor Water & Wastewater Technic WWT GmbH of haar medewerkers schades ontstaan zijn wij gerechtigd de opdrachtgever ook in geval van lichte nalatigheid voor schadevergoeding aansprakelijk te stellen. Bij werkzaamheden buiten de officiële arbeidstijden moet een medewerker van de opdrachtgever aanwezig zijn.

3. De opdrachtgever moet eveneens voor geschikte - verwarmde - verblijf- en werkruimtes voor de medewerkers van Water & Wastewater Technic WWT GmbH en voor geschikte afsluitbare ruimtes voor de opslag van het door hen meegebrachte gereedschappen en overige hulpmiddelen zorgen. In geval van niet nakomen van deze plichten van de opdrachtgever is Water & Wastewater Technic WWT GmbH gerechtigd, de werkzaamheden af te breken en de daardoor ontstane schade te verhalen.

 

VI Materiaalkosten

1. Het voor de desbetreffende werkzaamheden noodzakelijke materiaal wordt - zover het niet al in de orderbevestiging afzonderlijk weergegeven is - volgens het van de medewerkers van Water & Wastewater Technic WWT GmbH opgemaakte materiaalbonnen in rekening gebracht. Deze zijn voor beide partijen maatgevend en moeten door de opdrachtgever worden ondertekend.

2. De berekening van de materiaalkosten en de kosten voor het gebruik van speciale gereedschappen door Water & Wastewater Technic WWT GmbH wordt uitgevoerd volgens de huidige tarieven van Water & Wastewater Technic WWT GmbH.

 

VII. Afname

1. De opdrachtgever is tot afname van de werkzaamheden verplicht, zodra de beëindiging daarvan aan hem wordt gemeld. De afname gebeurt via een schriftelijk protocol. Met de voltooide afname wordt de juiste uitvoering van de geleverde diensten bevestigt. Met de afname gaat het risico over op de opdrachtgever. Als afname geldt ook de niet slechts als test bedoelde inbedrijfstelling door de opdrachtgever.

2. De werkzaamheden gelden binnen twee weken na melding van de voltooiing door Water & Wastewater Technic WWT GmbH als afgenomen, tenzij de opdrachtgever binnen deze periode mankementen reclameert. Water & Wastewater Technic WWT GmbH informeert de opdrachtgever met de melding van de voltooiing opnieuw over deze regeling.

3. De opdrachtgever is alleen gerechtigd afname te weigeren, wanneer de door hem gereclameerde mankementen het normale of het contractueel omschreven gebruik onmogelijk maken of aanzienlijk reduceren, in het andere geval is hij verplicht de werkzaamheden onder het voorbehoud van oplossing van de mankementen af te nemen.

 

VIII. Aansprakelijkheid voor gebreken

1. In aanvulling op het bepalingen over de aansprakelijkheid voor materiële gebreken en de algemene aansprakelijkheidsbepalingen in de algemene leveringsvoorwaarden van Water & Wastewater Technic WWT GmbH gelden bij montage, reparaties en overige dienstverleningen de bepalingen van deze paragraaf. De bepalingen uit onze algemene leveringsvoorwaarden gelden ook voor onze garantie en aansprakelijkheid in het geval dat wij onze dienstverleningen niet zelf of door eigen medewerkers, maar door onderaannemers laten uitvoeren.

2. Bij montage, reparaties en andere dienstverleningen is de opdrachtgever in het kader van de wettelijke voorschriften tot vermindering gerechtigd, wanneer - onder inachtneming van wettelijke uitzonderingsgevallen - een door Water & Wastewater Technic WWT GmbH ingestelde termijn voor de vervulling/probleemoplossing zonder resultaat verstreken is. Tot het annuleren is de opdrachtgever in deze gevallen alleen gerechtigd, wanneer de probleemoplossing of reductie voor de opdrachtgever aantoonbaar niet meer interessant is.

3. Vervangen onderdelen worden ons eigendom.

 

VIIII. Facturering en betaling 

De afrekening volgt in principe na beëindiging van de werkzaamheden, Water & Wastewater Technic WWT GmbH behoudt zich echter het recht op tussentijdse facturering en betaling van voorschotten voor. De berekening wordt uitgevoerd op basis van de actuele tarieven van Water & Wastewater Technic WWT GmbH. De factuurbedragen zijn bij facturering per omgaande en zonder aftrek verschuldigd.